Since its conception more than a decade ago, our firm has been esteemed for providing clients with practical advice when they are in difficult situations, and in-depth legal expertise in a variety of practice areas. 70% of our client base being foreign companies or private investors, and the rest local...
Bolagsrätten omfattar bildande av bolag, aktieägarmöten och andra organ, utnämning och återkallande av ledamöter i organen, bolagsstyrning, ökning och minskning av aktiekapital och liknande reglering. Våra juridiska advokater tillhandahåller följande tjänster relaterade till företaget...
Criminal law is distinctive for the uniquely serious, potential consequences or sanctions for failure to abide by its rules.[8] Every crime is composed of criminal elements. Capital punishment may be imposed in some jurisdictions for the most serious crimes. Physical or corporal punishment may be imposed...
Konkurrensrätten är en av de mest relevanta rättsgrenarna i dagens verksamhet. Konkurrensrättspraxis omfattar skyddet av friheten till rättvis konkurrens. Efter Litauens anslutning till EU reglerar EU-lagstiftningen direkt konkurrensen och förbjuder konkurrensbegränsningar...
Tvister och skiljeförfarande omfattar rättsliga och utomrättsliga tvister, förhandling (alternativa sätt att lösa tvister), domstolar i alla instanser och skiljeförfaranden. Våra advokater tillhandahåller följande tjänster relaterade till rättstvister och skiljeförfarande: tillhandahåller rådgivare, företräder klienter i förundersökning...
Apotekslagstiftningen reglerar tillverkning, distribution, marknadsföring, registrering av receptbelagda och receptfria läkemedel. Medicinlag reglerar frågor inom hälsosektorn, våra jurister har erfarenhet av att konsultera företag som levererar medicinsk utrustning till privata och budgetkunder....
Energilagstiftningen omfattar användningen av energikällor – vatten, elektricitet, gas, olja och andra resurser – och reglering av företag verksamma inom energisektorn. Våra jurister tillhandahåller följande tjänster: Rådgivning om energianvändning, projektfinansiering och utveckling, handel och leverans av energi, energi...
Miljöskydd är en mycket viktig uppgift för livskvaliteten för nuvarande och framtida generationer. Därför är miljölagstiftningen för närvarande ett av de rättsområden som utvecklas snabbast både i EU och Litauen. På senare tid har en mycket viktig process varit harmonisering av litauiska...
EU-lagstiftningen utvecklas ständigt: den fokuserades till en början på att den inre marknaden skulle fungera smidigt och utökades senare till områden som utrikes- och säkerhetspolitik, gränskontroll, asyl och viseringar, polis, rättsväsende med mera. Inom de senare sektorerna fattas beslut vanligtvis av mellanstatliga...
Finans- och bankjuridik är en gren av juridik, som omfattar finansiering av företag och projekt, bank och aktiemarknad. Våra juridiska advokater tillhandahåller följande finans- och bankrättstjänster i Vilnius och Litauen: konsultera och hjälpa till med att förbereda olika finansiella transaktioner och system: från...
MIGRATION, VISUM OCH MEDBORGARSKAP Eftersom Litauen är en del av Schengenområdet hjälper våra advokatbyråer till med att få inbjudningar, Schengenvisum, liv- och arbetstillstånd och EU-medborgarskap.
Försäkringsförhållanden omfattar liv- och skadeförsäkringsavtalsförhållanden, rättsliga återförsäkringsförhållanden, ledning, kontroll och finansiering av försäkringsbolag samt statlig tillsyn över försäkringsverksamhet. Försäkringsrätten omfattar även etablering av försäkringsbolag, licensiering...
Området immateriella rättigheter och informationsteknologi omfattar råd om upphovsrätt, uppfinningar, varumärken, elektronisk handel, telekommunikation, skydd av personuppgifter och relaterad lagstiftning. Våra advokater tillhandahåller följande tjänster inom området immateriella rättigheter och information...
Arbetsrätt är den rättsgren som reglerar relationerna mellan en anställd och en arbetsgivare och därmed sammanhängande frågor. Våra advokater tillhandahåller följande tjänster relaterade till arbetsrätt: konsultera och företräda klienter i individuella och kollektiva arbetsförhållanden; hjälpa till med att lösa arbetsfrågor...
Internationell privaträtt reglerar rättsliga relationer med det främmande elementet. Vi har erfarenhet av internationella tvister och internationella civilrättsliga förfaranden. Fusions- och förvärvsadvokatpraxis inkluderar assistans i samband med köp av företag, privatisering, förvärv och överlåtelse...
Fastighetsrätt omfattar transaktioner relaterade till fastigheter, användning och förvaltning av fastigheter, territoriumplanering, byggande och relaterad lagstiftning. Våra jurister tillhandahåller följande fastighetsrättsliga tjänster: ge råd till klienter angående fastighetsstruktur, köp och försäljning, hyra och andra...
Transport är ett av de största, viktigaste och intensivt utvecklande ekonomiområdena i Litauen. Gemensam transportpolitik är en av EU:s prioriteringar. Litauens deltagande i internationella fördrag och konventioner på transportområdet som syftar till att förena transportregler på den internationella...

LawFirm.Limited arbetar sedan år 2000 i Vilnius, Litauens huvudstad. Vi tillhandahåller juridiska tjänster på hög nivå till litauiska och internationella kunder. Vår advokatbyrå i Vilnius, Litauen, följer mycket noggrant alla tendenser i utvecklingen av vårt yrke i Europa. Vi har också företrädande advokater i Klaipeda, vår litauiska hamnstad och Kaunas, Litauens näst största stad.

Konsultation av klienter inom många rättsområden

Huvudprincipen för advokatbyrå är rådgivning till klienter inom många områden av juridiken. Vi har prioriterat att våra klienter inte behöver fundera över var de ska hitta rätt person för att lösa sina problem – våra klienter vet att advokaterna alltid är redo att hjälpa dem.

Representation av klienter i domstol

En rättstvist är en naturlig del av det moderna samhället och varje person har en grundlagsenlig rätt att skydda sina intressen i domstol. Rättsväsendet är en samling strikt formaliserade förfaranden och kräver därför lämplig kompetens och erfarenhet. Kvaliteten på advokater är särskilt viktig eftersom bristen på den kan leda till ett negativt resultat i tvist vid domstol. Advokatbyrån har ett brett utbud av erfarenhet av att företräda klienters intressen i civila, straffrättsliga och administrativa mål i alla instanser av domstolar.

Utarbetande av kontrakt och andra juridiska dokument

De flesta rättsliga tvister har på ett eller annat sätt att göra med avtalsförhållanden. Därför är det absolut nödvändigt att ha avtal utarbetade så att parternas rättigheter och skyldigheter definieras med lämplig tydlighet och alla tillämpliga rättsakter beaktas. För att nå en optimal lösning och även för att undvika eventuella rättsliga tvister i framtiden är det nödvändigt att anlita en advokat när man förbereder kontrakt eller andra juridiska dokument. Advokatbyrån har lång erfarenhet av att utarbeta alla typer av juridisk dokumentation, allt från enkla framställningar till statliga myndigheter till komplicerade kontrakt.

Scrolla till toppen
X