Alates selle loomisest enam kui kümme aastat tagasi on meie büroo olnud hinnatud selle poolest, et pakub klientidele praktilist nõu rasketes olukordades ja põhjalikku õigusalast asjatundlikkust erinevates praktikavaldkondades. 70% meie kliendibaasist on välisfirmad või erainvestorid ning ülejäänud kohalikud...
Äriühinguõigus hõlmab äriühingute asutamist, aktsionäride ja muude organite koosolekuid, organite liikmete nimetamist ja tagasikutsumist, ühingujuhtimist, aktsiakapitali suurendamist ja vähendamist jms regulatsiooni. Meie bürooadvokaadid osutavad järgmisi ettevõttega seotud teenuseid...
Kriminaalõigus eristub selle reeglite eiramise kordumatult tõsiste, võimalike tagajärgede või sanktsioonide poolest.[8] Iga kuritegu koosneb kuritegelikest elementidest. Mõnes jurisdiktsioonis võidakse kõige raskemate kuritegude eest määrata surmanuhtlus. Võib määrata füüsilise või kehalise karistuse...
Konkurentsiõigus on tänapäeva ettevõtluses üks olulisemaid õigusharusid. Konkurentsiõiguse praktika hõlmab ausa konkurentsi vabaduse kaitset. Leedu EL-iga liitumisel hakkasid konkurentsi otseselt reguleerivad ja konkurentsipiiranguid keelavad EL-i õigusaktid...
Vaidlus- ja vahekohtuõigus hõlmab kohtu- ja kohtuväliseid vaidlusi, läbirääkimisi (vaidluste alternatiivsed lahendusviisid), kõikide astmete kohtuid ja vahekohtuid. Meie advokaadid osutavad järgmisi kohtu- ja vahekohtumenetlusega seotud teenuseid: nõustavad, esindavad kliente kohtueelses menetluses...
Farmaatsiaseadus reguleerib retsepti- ja käsimüügiravimite tootmist, turustamist, turustamist, registreerimist. Meditsiiniõigus reguleerib tervishoiuvaldkonna asju, meie juristidel on kogemus era- ja eelarveklientidele meditsiiniseadmeid tarnivate ettevõtete nõustamisel....
Energiaõigus hõlmab energiaallikate – vee, elektri, gaasi, nafta ja muude ressursside – kasutamist ning energeetikasektoris tegutsevate ettevõtete reguleerimist. Meie advokaadid osutavad järgmisi teenuseid: nõustamine energiakasutuse, projektide finantseerimise ja arendamise, energiakaubanduse ja -varustuse, energia...
Keskkonnakaitse on praeguste ja tulevaste põlvkondade elukvaliteedi seisukohalt väga oluline ülesanne. Seetõttu on keskkonnaõigus praegu üks kiiremini arenevaid õigusvaldkondi nii EL-is kui Leedus. Viimasel ajal on väga oluline protsess olnud Leedu keele ühtlustamine...
EL-i õigus on pidevas arengus: alguses keskenduti siseturu sujuvale toimimisele ja laienes hiljem sellistesse valdkondadesse nagu välis- ja julgeolekupoliitika, piirikontroll, varjupaiga- ja viisaküsimused, politsei, kohtusüsteem ja palju muud. Viimastes sektorites langetavad otsused tavaliselt valitsustevahelised...
Rahandus- ja pangaõigus on õigusharu, mis hõlmab ettevõtete ja projektide finantseerimist, pangandust ja börsi. Meie bürooadvokaadid osutavad järgmisi finants- ja pangandusõiguse teenuseid Vilniuses ja Leedus: nõustavad ja abistavad erinevate finantstehingute ja skeemide koostamisel: alates...
Kindlustussuhted hõlmavad elu- ja kahjukindlustuslepingulisi suhteid, edasikindlustusõigussuhteid, kindlustusseltside juhtimist, kontrolli ja finantseerimist ning kindlustustegevuse riiklikku järelevalvet. Kindlustusseadus hõlmab ka kindlustusseltside asutamist, litsentsi...
RÄNNE, VIISAD JA KODAKONDUS Kuna Leedu on osa Schengeni alast, aitavad meie advokaadibüroo advokaadid kutsete, Schengeni viisade, elu- ja töölubade ning EL kodakondsuse hankimisel.
Intellektuaalomandi ja infotehnoloogia valdkond hõlmab nõustamist autoriõiguste, leiutiste, kaubamärkide, elektroonilise kaubanduse, telekommunikatsiooni, isikuandmete kaitse ja seonduvate õigusaktide alal. Meie juristid osutavad intellektuaalomandi ja teabe valdkonnas järgmisi teenuseid...
Tööõigus on õigusharu, mis reguleerib töötaja ja tööandja vahelisi suhteid ja nendega seotud küsimusi. Meie juristid osutavad järgmisi tööõigusega seotud teenuseid: nõustavad ja esindavad kliente individuaalsetes ja kollektiivsetes töösuhetes; aidata lahendada tööprobleeme...
Väliselemendiga õigussuhteid reguleerib rahvusvaheline eraõigus. Oleme kogenud rahvusvaheliste kohtuvaidluste ja rahvusvaheliste tsiviilmenetluste küsimustes. Ühinemis- ja omandamisõiguse praktika hõlmab abi ettevõtte ostmise, erastamise, omandamise ja võõrandamisega...
Kinnisvaraõigus hõlmab kinnisvaraga seotud tehinguid, kinnisvara kasutamist ja valitsemist, territooriumi planeerimist, ehitust ja sellega seotud õigusakte. Meie advokaadid osutavad järgmisi kinnisvaraõigusteenuseid: nõustavad kliente kinnisvara struktuuri, ostu-müügi, rentimise ja muu...
Transport on Leedus üks suuremaid, tähtsamaid ja intensiivsemalt arenevaid majandusvaldkondi. Ühine transpordipoliitika on üks ELi prioriteete. Leedu osalemine rahvusvahelistes transpordialastes lepingutes ja konventsioonides, mille eesmärk on ühtlustada transpordieeskirju rahvusvahelisel...

LawFirm.Limited töötab alates 2000. aastast Leedu pealinnas Vilniuses. Pakume kõrgetasemelist õigusteenust Leedu ja rahvusvahelistele klientidele. Meie Leedus Vilniuses asuv advokaadibüroo jälgib väga hoolikalt kõiki meie eriala arengutendentse Euroopas. Meil on esindavad advokaadid ka meie Leedu sadamalinnas Klaipedas ja Leedu suuruselt teises linnas Kaunases.

Klientide konsulteerimine paljudes õigusvaldkondades

Advokaadibüroo põhiprintsiibiks on klientide nõustamine paljudes õigusvaldkondades. Oleme seadnud prioriteediks, et meie kliendid ei peaks mõtlema, kust leida õige inimene oma probleemide lahendamiseks – meie kliendid teavad, et advokaadid on alati valmis neid aitama.

Klientide esindamine kohtus

Õigusvaidlus on kaasaegse ühiskonna loomulik osa ja igal inimesel on põhiseaduslik õigus oma huve kohtus kaitsta. Kohtusüsteem on rangelt vormistatud menetluste kogum ja nõuab seega asjakohaseid oskusi ja kogemusi. Vandeadvokaatide kvaliteet on eriti oluline, kuna selle puudumine võib viia kohtuvaidluse negatiivse tulemuseni. Advokaadibürool on laialdased kogemused kliendi huvide esindamisel kõigi kohtuastmete tsiviil-, kriminaal- ja haldusasjades.

Lepingute ja muude juriidiliste dokumentide koostamine

Enamik kohtuvaidlusi on ühel või teisel viisil seotud lepinguliste suhetega. Seetõttu on hädavajalik koostada lepingud nii, et poolte õigused ja kohustused oleksid asjakohase selgelt määratletud ning arvesse võetud kõiki kehtivaid õigusakte. Optimaalse lahenduseni jõudmiseks ja ka võimalike õigusvaidluste vältimiseks tulevikus on vaja lepingute või muude juriidiliste dokumentide koostamisel kasutada advokaadi teenust. Advokaadibürool on laialdased kogemused kõikvõimalike juriidiliste dokumentide koostamisel, alates lihtsatest avaldustest kuni riigiasutusteni ja lõpetades keerukate lepingutega.

Kasutame küpsiseid, et pakkuda teile parimat veebikogemust. Nõustudes nõustute küpsiste kasutamisega vastavalt meie küpsiste poliitikale.

Scroll to Top